<em id="hzlhp"></em>
<form id="hzlhp"><nobr id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></nobr></form>

  <em id="hzlhp"></em>

  <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><track id="hzlhp"></track></form></form><form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></form></form>
    <form id="hzlhp"></form>
    <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"></form></form>

    Sklo

    BuildingGlass FeatureImage
    GlassRoller FeatureImage

    Print

    Ploché sklo

    Budoucnost celosvětové pr?myslové vyroby plochého skla vypadá slibně. P?íle?itosti k?dal?ímu r?stu odbytu bude, podle zprávy o?pr?zkumu trhu vydané spole?ností Lucintel, mo?no nalézt v?oblastech vystavby obytnych i?komer?ních budov, vyroby osobních a?nákladních automobil? i?v?dal?ích oblastech vy?adujících pou?ití speciálních druh? skla. Dal?í p?íle?itosti pak mohou zahrnovat vyrobu solárních panel?, nábytku a?elektroniky. Podle vysledk? pr?zkumu provedeného spole?ností Lucintel se o?ekává, ?e automobilové sklo si zachová sv?j největ?í podíl na trhu.

    Sklo, které je ur?eno pro automobilovy pr?mysl, musí jeho vyrobci oh?ívat, válcovat, ohybat a?dal?ími zp?soby zpracovávat, p?i?em? v?ak kone?ny vyrobek nesmí vykazovat ?ádné známky toho, ?e byl vystavován extrémním teplotám, okolním podmínkám a?mechanickym ú?ink?m. Sklo, které se pou?ívá pro osobní i?nákladní automobily, musí byt vyráběno podle p?ísnych specifikací. Vyrobci plochého skla musí mít k?dispozici spolehlivá za?ízení, která splňují nejvy??í standardy a?minimalizují vyskyt vad.

    Spole?nost Pyrotek disponuje rozsáhlymi zku?enostmi i?osvěd?enymi technologiemi, jejich? prost?ednictvím pomáhá vyrobc?m dodávat takové vyrobky, které jsou zbaveny ve?kerych vad a?splňují po?adavky p?íslu?nych norem. Technická ?e?ení vyvíjená spole?ností Pyrotek p?ispívají ke zvy?ování kvality skla, omezování mno?ství odpadu vznikajícího p?i vyrobě a?sni?ování provozních náklad?. Nabízí ?iroky sortiment válc?, povlak? pro válce, prefabrikovanych dílc? z?nerezavějící oceli, prefabrikovanych ?achtovych těsnění, těsnicích objímek a?pásek, a?to v?e spole?ně se speciálními tkaninami, plstmi a?povlaky.

    Spole?nost Pyrotek pomáhá vyrobc?m plochého skla:

    • dosahovat lep?ích izola?ních vlastností,
    • ?et?it energii,
    • zkracovat provozní prostoje,
    • chránit horké sklo,
    • zdokonalovat postup ohybání.
    精品国产自在天天线2019,天天做天天爱天天综合网,色综合啪啪色综合啪啪是大

    <em id="hzlhp"></em>
    <form id="hzlhp"><nobr id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></nobr></form>

     <em id="hzlhp"></em>

     <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><track id="hzlhp"></track></form></form><form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></form></form>
       <form id="hzlhp"></form>
       <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"></form></form>