<em id="hzlhp"></em>
<form id="hzlhp"><nobr id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></nobr></form>

  <em id="hzlhp"></em>

  <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><track id="hzlhp"></track></form></form><form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></form></form>
    <form id="hzlhp"></form>
    <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"></form></form>

    Vyhody spolupráce se spole?ností Pyrotek

    shutterstock 100034444
    shutterstock 126241472

    Technická ?e?ení vyvinutá spole?ností Pyrotek umo?ňují zákazník?m zvy?ovat produktivitu a?rentabilitu vyroby, sni?ovat náklady na energii, zlep?ovat úroveň kvality a?dosahovat vy??í efektivity.

    Spole?nost Pyrotek je soukromá organizace s?mezinárodní p?sobností, která se specializuje na oblasti vyvoje, vyroby a?prodeje pr?myslovych materiál? ur?enych pro pou?ití p?i vysokych teplotách.?Mezinárodní p?sobnost prodejního tymu nám poskytuje zdroje pro utvá?ení strategickych partnerskych vztah? s?na?imi zákazníky, které jsou zamě?eny na trvaly r?st vytvá?ející zisk v?globálním ekonomickém prost?edí.

    Od svého vzniku v?roce 1956 se spole?nost Pyrotek sna?í nabízet svym zákazník?m diverzifikovany vyběr materiál?. Dynamicky se měnící skladba sortimentu na?ich vyrobk? je, v?kombinaci s?technickymi slu?bami p?izp?sobovanymi pot?ebám konkrétního provozu, zamě?ena na trvalé poskytování pomoci zákazník?m v?jejich úsilí o?dosahování vy??ích kvalitativních standard? a?zvy?ování efektivity vyroby p?i sou?asném sni?ování celkovych náklad?.

    Ná? tym vědeckych a?vyvojovych pracovník?, kte?í se specializují na r?zné oblasti vyroby, pr?bě?ně zdokonaluje stávající vyrobky a?sou?asně vyvíjí nové materiály, ?ím? vychází vst?íc měnícím se pot?ebám zákazník?. Toto úsilí je podpo?eno strategickymi spojenectvími uzav?enymi s?na?imi dodavateli a?uplatňováním norem ISO p?i zaji??ování kvality v?hlavních vyrobních provozech.

    Tato organiza?ní struktura je navr?ena tak, aby zaměstnance spole?nosti Pyrotek podporovala p?i jejich sledování spole?ného cíle a?poslání: Posláním spole?nosti Pyrotek je poskytovat zákazník?m pokroková ?e?ení odpovídající jejich pot?ebám a?vyu?ívající vlastní globální zdroje.

    Zvy?ování návratnosti investic na?ich zákazník?

    • Sni?ování náklad? na energii
    • Prodlu?ování provozní ?ivotnosti za?ízení a?zkracování vyrobních prostoj?
    • Maximalizace vytě?nosti

    Zvy?ování kvality

    • Vyroba produkt? o?nejvy??í kvalitě

    Zlep?ování efektivity proces?

    • Vyu?ívání technickych odbornych znalostí na globální úrovni
    • Více ne? 80?pracovi?? ve více ne? 35?zemích poskytuje zákazník?m pohotovou podporu ve formě rychlych dodávek nejd?le?itěj?ích díl? a?poskytování souvisejících slu?eb

    Zvy?ování úrovně bezpe?nosti

    • Bezpe?nost je nedílnou sou?ástí konstrukce vyrobk? a?skladby ?e?ení.
    • Osobní ochranné vybavení (OOV) pro v?echny pr?myslové obory, pro které jsou poskytované slu?by ur?eny

    Poskytování inovovanych vyrobních technologií na?im zákazník?m

    • Na technickych inovacích se podílí pět vyzkumnych a?vyvojovych st?edisek.
    • Vyzkumná, vyvojová, konstruk?ní i?vyrobní oddělení spole?nosti Pyrotek vyu?ívají spole?né zdroje p?i navrhování ?e?ení ur?enych pro jednotlivé zákazníky, p?i rychlém konstruování prototyp?, provádění ově?ovacích zkou?ek a?realizaci velkoobjemové vyroby.
    • Pět technickych st?edisek zaji??uje poskytování slu?eb v?oblastech navrhování integrovanych systém? a?odborného poradenství.
    精品国产自在天天线2019,天天做天天爱天天综合网,色综合啪啪色综合啪啪是大

    <em id="hzlhp"></em>
    <form id="hzlhp"><nobr id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></nobr></form>

     <em id="hzlhp"></em>

     <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><track id="hzlhp"></track></form></form><form id="hzlhp"><form id="hzlhp"><th id="hzlhp"></th></form></form>
       <form id="hzlhp"></form>
       <form id="hzlhp"><form id="hzlhp"></form></form>