Globální inovace s?místní podporou

Pro? spole?nost Pyrotek p?sobí na globální a?sou?asně i?na místní úrovni?

Za?neme informací o?tom, ?e své vyrobky a?slu?by nabízíme v?celosvětovém rozsahu: prost?ednictvím 80?pracovi?? v?35?zemích. Místní technici, jejich? ?innost je za?títěna rozsáhlou vyzkumnou a?vyvojovou základnou, jakou je v?dne?ní době schopna poskytnout pouze spole?nost s?globální p?sobností, jsou trvale k?dispozici zákazník?m, jim? poskytují ú?innou podporu. Technici navazují a?rozvíjejí pevné vzájemné vztahy s?koncovymi zákazníky, kterym poskytují osvěd?ená a?rozsáhlá ?e?ení – od pánví pro manipulaci s?roztavenym kovem a? po kompletní systémy pro zpracování kovu.

Technici spole?nosti Pyrotek vyvíjejí ?e?ení, která jsou ur?ena pro v?echny pr?myslové obory. S?mnoha produkty, které jsou díky vyrobním ?e?ením spole?nosti Pyrotek dostupné, jste se ji? pravděpodobně setkali. Na?e vyrobky nacházejí celosvětové uplatnění v?mnoha pr?myslovych odvětvích, v?etně automobilového a?leteckého pr?myslu, ?elezni?ní dopravy a?vyspělych technologií.